04 Νοεμβρίου 2009

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η παρακάτω απόφαση στάλθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171/20091.Εκφράζει την πρόθεση και τη βούλησή του για την άμεση απαλλοτρίωση των οικοπέδων στα Ο.Τ. 371Α στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Προφήτη Ηλία, όπως επίσης και στο Ο.Τ. 356Γ, χώρος για Νηπιαγωγείο, μεταξύ της οδού Αγίου Ανδριανού και του ΚΕΜΧ Ναυπλίου, διότι υπάρχει σοβαρή πολεοδομική ανάγκη για τη διατήρηση των δύο αυτών Οικοδομικών τετραγώνων ως χώρων εκπαίδευσης .

2.Αιτείται ο Δήμος Ναυπλίου στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας να εγγράψει στον προϋπολογισμό της, σχετική πίστωση για την απαλλοτρίωση των οικοπέδων στις δύο αυτές θέσεις, όπως αναφέρονται, σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες των οικοπέδων.Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ, 26.5.2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ