09 Σεπτεμβρίου 2009

Καπναποθήκες Η επίσημη εκδοχή


*Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις 27/2/2008 παραχωρήθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας η χρήση του διώροφου κτιρίου των καπναποθηκών συνολικής επιφάνειας 1.797 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.


*Μετά από συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Ναυπλίου κ. Παν. Αναγνωσταράς με τον υφυπουργό Παιδείας κ. Λυκουρέτζο και τον Διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΚ κ. Πανταργιά έγινε γνωστό ότι ο ΟΣΚ προτίθεται να αναλάβει τη χρηματοδότηση του έργου αμέσως μετά τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.

*Με το υπ. αριθμ. 3323/ 10-6-2008 έγγραφο ο Δήμος Ναυπλίου ζήτησε από την Νομαρχία Αργολίδας να προβεί στον στατικό έλεγχο του κτιρίου προκειμένου να μεταστεγασθεί εκεί το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου.

*Με το υπ. αριθμ. Ο – 6097/ 23-10-2008 έγγραφο η Νομαρχία Αργολίδας ζητάει από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων με έδρα τη Τρίπολη να προβεί στου απαραίτητους δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους στο κτίριο προκειμένου να εξετασθεί η στατική του επάρκεια.

*Με το υπ. αριθμ. Ο-7123/ 18-11-2008 έγγραφο το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων απαντάει ότι δεν μπορεί να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους αν προηγουμένως δεν απομακρυνθούν από το κτίριο τα υλικά που έχουν αποθηκευτεί εκεί.

*Ο Δήμος Ναυπλίου στην προσπάθεια του να συμβάλει στην ταχύτερη υλοποίηση της διαμόρφωσης του παραπάνω κτιρίου σε σχολικό κτίριο και ως τελικός αποδέκτης και χρήστης του κτιρίου ως σχολείο, μετά από επαφές με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, πρότεινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης .

* Με την με αριθμό 326/10-11-2008 απόφαση του Δ.Σ. ο Δήμος Ναυπλίου αποφάσισε να προχωρήσει στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπλίου, Δ.Π.Θ. και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας για τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται για τη διαμόρφωση του πρώην κτιρίου των καπναποθηκών σε σχολικό κτίριο.

* Με την σύνταξη και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης επιδιώκεται η αποκατάσταση και η επαναχρησιμοποίηση ενός κτιρίου που τα τελευταία χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτο δίνοντας του ζωή και εντάσσοντας το στις βασικές εκπαιδευτικές υποδομές της πόλης Επίσης επιδιώκεται η προστασία του κτιρίου από περαιτέρω φθορές, η σωστή συντήρησή και κατάλληλη διαμόρφωση του και γενικότερα η ανάδειξη και η αναβάθμιση του. Επίσης με τη λειτουργία του ως Δημοτικό Σχολείο ο Δήμος Ναυπλίου θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο πιεστικό αίτημα εξεύρεσης των απαραίτητων κτιριακών υποδομών για την αποσυμφόρηση και μετεγκατάσταση σε άλλο κτίριο του 2ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου. Επιπλέον, ο Δήμος θα μπορέσει να εξοικονομήσει πόρους αλλά και χρόνο εκμεταλλευόμενος τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές που υπάρχουν στην πόλη του Ναυπλίου και οι οποίες παραμένουν ανενεργές.

Επίσης προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση του κτιρίου ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στη νέα χρήση του σύμφωνα με τους ισχύοντες προδιαγραφές, κανονισμούς καιΜε την με αριθμό 51/20-2-2009 απόφαση του Δ.Σ. ο Δήμος Ναυπλίου εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την οποία:.

Α) Ο Δήμος Ναυπλίου ανέλαβε:

1. Την κάλυψη, έναντι του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, της δαπάνης εκπόνησης του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση – καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, έλεγχοι, μελέτη αποκατάστασης και αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του κτιρίου των καπναποθηκών στον Δ. Ναυπλίου για τη στέγαση του 2ου & 5ου δημοτικού Σχολείου» ύψους 54.7400 € με ΦΠΑ.

2. Τη κάλυψη της δαπάνης των μελετών που θα απαιτηθούν (ηλεκτρομηχανολογική, πυροπροστασίας και λοιπών μελετών) και θα αφορούν στην ενίσχυση και διαμόρφωση του κτιρίου των καπναποθηκών και του αύλειου χώρου του ώστε να φιλοξενήσει το 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο συνολικού ποσού έως 40.000 € χωρίς ΦΠΑ.

3. Την κατάρτιση των όρων των απαιτούμενων τεχνικών μελετών

4. Την επίβλεψη των ανωτέρω μελετών και προγραμμάτων μέσω της τεχνικής του Υπηρεσίας

Β) Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανέλαβε:

Την εκπόνηση του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση – καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, έλεγχοι, μελέτη αποκατάστασης και αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του κτιρίου των καπναποθηκών στον Δ. Ναυπλίου για τη στέγαση του 2ου & 5ου Δημοτικού Σχολείου» βάσει του οποίου προβλέπεται :

Α. Η αποτύπωση του κτιρίου και λεπτομερής αποτύπωση και καταγραφή των ρωγμών και γενικά των υφισταμένων βλαβών του δομικού συστήματος.

Β. Η διερεύνηση της υφισταμένης σήμερα κατάστασης και του βαθμού διάβρωσης των δομικών υλικών του κτιρίου (κατάσταση τοιχοποιίας) .

Γ. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση του κτιρίου προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα τους χρήση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμούς

Δ. Ο προσεισμικός έλεγχος, και τη σύνταξη ειδικής μελέτης ενίσχυσης για την αποκατάσταση του κτιρίου και λειτουργία του κτιρίου.Ε. Προμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών των απαραίτητων παρεμβάσεωνΗ διερεύνηση των στοιχείων του στατικού φορέα θα περιλαμβάνει επίσης :

1. Την διάνοιξη δύο διερευνητικών τομών πλάτους ενός μέτρου στην εξωτερική περίμετρο του κτιρίου για τον έλεγχο της κατάστασης της υφισταμένης θεμελιώσεως.

2. Επί τόπου απαραίτητες μετρήσεις των υλικών (υπερηχοσκοπήσεις, έλεγχοι διάβρωσης με μετρήσεις ηλεκτρικού δυναμικού)

Ο χρόνος των βασικών εργασιών προβλεπόταν να διαρκέσει περίπου 5 μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με τη λήξη αυτού του χρόνου θα παραδοθούν στον Δήμο Ναυπλίου όλα τα στοιχεία και τα συμπεράσματα

Γ) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας ανέλαβε:

1. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των έργων που θα προκύψουν για τη στέγαση και λειτουργία τους κτιρίου των καπναποθηκών ως 2ο και 5ο Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου

2. Η δημοπράτηση και επίβλεψη των έργων που θα προκύψουν (τυχόν ενίσχυση του κτιρίου, διαμόρφωση των χώρων, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και κάθε άλλου έργου).

3. Τη χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ. των απαραίτητων παρεμβάσεων, ενισχύσεων και έργων που θα προκύψουν.

4. Η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων για τη στέγαση και λειτουργία του 2ου & 5ου δημοτικού Σχολείου.

Τον Ιούλιο του 2009 το Δ.Π.Θ. παρέδωσε την 1η φάση του ερευνητικού προγράμματος που αφορούσε στην αποτύπωση του κτιρίου και τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης και του βαθμού διάβρωσης των δομικών υλικών.Σήμερα παρουσιάζουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη ενίσχυσης και κατάλληλης διαμόρφωσης του κτιρίου προκειμένου να διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο λειτουργικό και ασφαλές σχολικό κτίριο και να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες στέγασης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.Σύμφωνα με τη μελέτη το κτίριο θα περιλαμβάνει:

• Χώρο εκδηλώσεων – μικρό θεατράκι

• Αίθουσα ολοήμερου σχολείου με τραπεζαρία

• Βιβλιοθήκη

• Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

• Αίθουσα Φυσικοχημείας

• 6 Αίθουσες Διδασκαλίας

• Κυλικείο

• Γραφεία Εκπαιδευτικών

• Τουαλέτες σε κάθε όροφο και αποθήκη υλικών.